BESPLATNA DOSTAVA UZ PORUDŽBINE PREKO 4000 RSD. PORUČITE TELEFONOM 060 63 13 008 OD 10 -18h (PON-SUB)

Pretraži proizvode

Reklamacije na oštećenja u transportu

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da u prisustvu kurira vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je paket značajno oštećen i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite pozivom na broj 013 313 008 ili pošaljite mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@cipelino.rs i navedite razlog zbog kog ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem roku obavestićemo vas o daljem postupanju.

Reklamacije na pogrešnu vrstu robe

U koliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili  da je oštećena  molim Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke obavestite pozivom na broj 013 313 008 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon ) na adresu reklamacije@cipelino.rs i navedete razlog reklamacije ili zamene proizvoda. U najkraćem mogućem roku obavestićemo vas o daljem postupanju.

Reklamacije zbog nesaobraznosti robe

Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni popravkom ili zamenom.
Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca, ukoliko je artikal moguće servisirati. Popravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za kupca i uz njegovu saglasnost.Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajucom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Da bi Kupac ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu na servis ili proveru, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), Račun-otpremnicu kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Cipelino će potrošaču izdati reklamacioni list ili elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Roba koja se šalje na reklamaciju poštom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca. Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavac ne odgovara, Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će cenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. S toga će potrošača svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti potrošača smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku.

Ako je reklamacija opravdana zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

 1. Otklanjanje nedostatka na proizvodu (popravku)
 2. Zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod ili
 3. Raskid ugovora

U slučaju raskida ugovora potrošač ima pravo na povraćaj novčanog iznosa na dan kupovine (iznosa navedenog na fiskalnom računu).

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a cija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Potrošač je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja usled nepravilnog održavanja, usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene. Potrošač će sačuvati originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i koristiti je pri svakom internom i eksternom transportu.

U koliko se na proizvodu kupljenom u Cipelino online prodavnici pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, proizvod možete reklamirati na sledeći način:

Potrebna dokumentacija:

 • Račun/Otpremnica – Fiskalni račun
 • Reklamacioni list

Preuzmite reklamacioni list


Koraci prilikom reklamacije:

1.Pošaljite zahtev za reklamaciju zajedno sa popunjenim reklamacionim listom na e-mail adresu: : reklamacije@cipelino.rs

2.Proizvod koji želite da reklamirate pošaljite zajedno sa fiskalnim računom na adresu:

ZTR Cipelino
Miloša Obrenovića 12
26000 Pančevo

3.Kada primimo paket, poslaćemo vam potvrdu o prijemu Reklamacije na vašu e-mail adresu.

Po prijemu reklamiranog proizvoda ovalšćeno lice Cipelino online prodavca proizvod zajedno sa pratećom dokumentacijom dostavlja ovlašćenoj/licenciranoj instituciji ili komisiji za reklamacije.

Nakon sprovedenog ispitivanja, Ovlašćena institucija izrađuje izveštaj o ispitivanju i/ili kontroli u kome se detaljno navode rezultati ispitivanja, postojanje ili nepostojanje nesaobraznosti I uzroci koji su doveli do nesaobraznosti.

Na osnovu izveštaja Cipelino online prodavnica donosi odluku o podnetoj reklamaciji. Odluka se šalje potrošaču na e-mail adresu navedenu u Reklamacionom listu.

Ukoliko je reklamacija odobrena i opravdana, Cipelino online prodavnica će postupiti na sledeći način:

 • Obavestiće potrošača putem e-maila o usvajanju Reklamacije
 • Ukoliko se potrošač opredelio za popravku (otklanjanje nedostatka kupljene robe.) Cipelino online prodavnica će poslati potrošaču robu sa otlonjenim nedostacima
 • Ukoliko se potrošač opredelio za zamenu reklamirane robe drugom istovetnom ili sličnom robom, potrošaču se nova roba dostavlja na isti način na koji mu je dostavljena roba koja je reklamirana.
 • U koliko se potrošač opredelio za raskid ugovora u pogledu robe koja je osnovno reklamirana, potrošaču se u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je utvrđena osnovanost Reklamacije vraća novac koji je platio na ime kupoprodajne cene za reklamiranu robu uključujući I troškove isporuke.

Ukoliko se donese odluka da je reklamacija neosnovana, Cipelino online prodavnica će postupiti na sledeći način:

 • Obavestiće potrošača putem e-maila da je postupak po podnetoj reklamaciji okončan, da reklamacija nije uvažena uz navođenje razloga za takvo postupanje.
 • Dostava robe koja je bila predmet Reklamacije biće na adresu koju je potrošač naveo u Zahtevu za reklamaciju. Ukoliko je pokušano dostavljanje, a potrošač ne živi na navedenoj adresi (nepoznat na adresi ili bilo koji objektivan razlog) ili ukoliko potrošač uredno poslatu pošiljku odbije da preuzme, Cipelino online prodavnica ima obavezu da pokuša dostavu još jednom. Nakon drugog pokušaja dostave Cipelino online prodavnica više nije u obavezi da pokušava isporuku.

Rokovi u postupku Reklamacije

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, odgovorićemo vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 (petnaest) dana od trenutka prijave iste.

Sve detaljne informacije možete dobiti pozivom na telefona 063/ 63 13 008.

Scroll to Top